IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Докторантура (fullDr)

Навчання в докторантурі факультет здійснює за наступними спеціальностями у сфері технічних наук:

132 – Матеріалознавство
136 – Металургія

Особи (як правило до 45 років),  які вступають до докторантури, подають на ім'я проректора університету:
- заяву;
- анкету (бланк анкети видає відділ аспірантури та докторантури);
- розгорнутий план докторської дисертації;
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086 - у;
- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
- копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
- копію атестата доцента, ст.н.с.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

До докторантури Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” приймаються громадяни України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці з обраної наукової спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
• коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
• коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення.

Кафедра в 2-тижневий термін з моменту отримання документів заслуховує наукову доповідь кандидата для вступу, розглядає план роботи над дисертацією і таємним або відкритим голосуванням робить висновок по кандидатурі про можливість зарахування до докторантури.
Вчена рада університету в місячний термін, за поданням приймальної комісії до докторантури, розглядає висновки кафедр на кандидатів для вступу до докторантури і приймає рішення про зарахування.
Зарахування докторантів оформлюється наказом по університету з 1 вересня поточного року.

Докторанти мають право на роботу за сумісництвом у відповідності до діючого законодавства.
Тема дисертації, індивідуальний план роботи докторанта після обговорення кафедрою затверджуються вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування до докторантури.

Щорічно кафедра проводить атестацію, за результатами якої вченою радою університету приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.

Додаткова інформація надається у кім. 247 - 1 корпусу або за тел. 236-21-49.   

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=313       

Nike Sneakers china

Search