IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
  • Головна
  • Вступ
  • Навчання
  • Положення екзаменаційної комісії та зразки документів (шаблони, титулки, рецензія та ін.) для захисту ДП, ДР, МД

Положення екзаменаційної комісії та зразки документів (шаблони, титулки, рецензія та ін.) для захисту ДП, ДР, МД

При проведенні випускної атестації та підведенні підсумків роботи екзаменаційних комісій року керуватись Положенням про екзаменаційну комісію (затверджено Вченою радою університету 02.02.2015 р., протокол № 1) завантажити PDF               

Додаються форми документів за різними ступенями та ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр: (*.doc), (.*rar)

- Титул ДП бакалавра
- Титул ДР бакалавра
- Титул ДП спеціаліста
- Титул ДР спеціаліста
- Титул магістерської дисертації
- Завдання на ДП - бакалаври
- Завдання на ДР - бакалаври
- Завдання на ДП - спеціалісти
- Завдання на ДР - спеціалісти
- Завдання на МД - магістри

- Звіт ЕК бакалаври + додаток
- Звіт ЕК спеціалісти + додаток
- Звіт ЕК магістри + додаток
- Відгук керівника ДП бак, спец, ДР бак, спец, наукового керівника МД
- Рецензія на ДП бак, спец, ДР бак, спец, МД

- Протокол захист ДП - бакалаври
- Протокол захист ДР - бакалаври
- Протокол захист ДП - спеціалісти
- Протокол захист ДР - спеціалісти
- Протокол захист МД - магістри

- Протокол екзаменаційної комісії щодо приймання (комплексного) випускного екзамену (Бакалавр)
- Протокол екзаменаційної комісії щодо приймання (комплексного) випускного екзамену (Спеціаліст)
- Протокол екзаменаційної комісії щодо приймання (комплексного) випускного екзамену (МАГІСТР)

- Екзаменаційний білет - бакалаври, спеціалісти, магістри
- Зведена відомість про результати навчання студентів
- Наказ про випуск студентів - бакалаври, спеціалісти, магістри + додаток

ДП - Дипломний Проект
ДР - Дипрломна Робота
МД - Магістерська дисертація

Увага!

При заповненні графи «спеціальність» у формах щодо випускної атестації бакалаврів вказується код і назва напряму підготовки!

Умови, за якими ЕК може прийняти рішення про видачу студентові диплома з відзнакою:
–    відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою оцінювання) з усіх навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше ніж 75%;
–    з інших навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, студентом отримані підсумкові оцінки «добре» (за національною шкалою оцінювання);
–    студент захистив дипломний проект (ДР, МД), склав випускні екзамени на оцінку «відмінно»;
–    студент має високі досягнення в науковій або творчій (для творчих спеціальностей) роботі;
–    є рекомендація випускової кафедри про видачу студенту диплома з відзнакою.

Заповнення протоколів засідань ЕК щодо проведення випускних екзаменів та захистів:
Усі розділи протоколів мають бути заповнені.

Протоколи приймання екзаменів: Якщо за результатами певного випускного екзамену не приймається рішення щодо присвоєння кваліфікації й видачі диплому, то у відповідних стовпчиках (14 та 15) таблиці протоколу робляться прочерки.

Дозволяється при підготовці протоколів друкувати:
–    повну назву університету (його відокремленого підрозділу, що має статус юридичної особи) відповідно до довідки про включення до ЄДРПОУ;
–    назву ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;
–    шифр групи;
–    код і назву спеціальності;
–    прізвище, ім’я, по батькові студента (-ів);
–    тему атестаційної роботи, номер і дату наказу, яким вона була затверджена або назву навчальної дисципліни, з якої складається випускний екзамен;
–    прізвища, ім’я, по батькові, наукові ступені та вчені звання, посади керівника (наукового керівника), консультантів, рецензента;
–    перелік документів, які подаються до екзаменаційної комісії із позначенням кількості сторінок пояснювальної записки дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) та кількості аркушів графічного (ілюстративного) матеріалу атестаційної роботи, інших матеріалів, що свідчать про наукову і практичну цінність роботи.

Вписуються (від руки) секретарем екзаменаційної комісії:
–    номер та дата протоколу засідання екзаменаційної комісії;
–    присутні члени екзаменаційної комісії;
–    іноземна мова, якою проводився захист;
–    запитання членів екзаменаційної комісії при захисті або номер білету (завдання) при проведенні випускного екзамену;
–    відомості про наукову або (та) практичну цінність атестаційної роботи, впровадження результатів в економіку, науку, виробництво, навчальний процес та рекомендації щодо подальшого навчання або професійної діяльності випускника (п. 4 «Відзначити, що…» розділу «Ухвалили» протоколу захисту атестаційної роботи);
–    оцінки відповідей за запитаннями (у балах);
–    прізвище осіб, які ставили запитання, зміст запитань та коротку характеристику якості відповідей студента;
–    посада, прізвище та ініціали секретаря екзаменаційної комісії.

Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.

Search