IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Експертна комісія

Для розгляду матеріалів з метою їх опублікування в засобах масової інформації (відкрите опублікування) наказом ректора Згуровського М.З. (наказ №4-120 від 13.05.2016 р.) створено комісію для розгляду можливості публікації науково-технічних матеріалів у засобах масової інформації в складі:

Голова комісії: д.т.н., проф., заст. декана Юркова Олександра Іванівна
Заст. голови:   к.т.н., проф. Степанчук Анатолій Миколайович
Члени комісії:  к.т.н., доц. Кочешков Анатолій Сергійович
                       к.т.н., с.н.с. Доній Олександр Миколайович

 Секретар:        к.т.н.,ас. Аршук Марина Віталіївна

моб. тел. (093)-767-52-32
роб. тел. (044)-204-95-45

кафедра металознавства та термічної обробки
корпус № 9, кім. 306

Зразок "Експертного висновку"

Зразок "Витяг ради ІФФ"

До висновку додається відповідний матеріал, на звороті якого повинні бути відмітки про розгляд його на засіданні кафедри та рекомендація щодо доцільності опублікування, наприклад: «Стаття розглянута на засіданні кафедри та рекомендована до опублікування в засобах масової інформації. Протокол № ____ від «___» ________ 20__р. Секретар кафедри (підпис, ПІБ)».

 

 

Air VaporMax Shoes

Search

Latest News