Центр колективного користування науковим обладнанням

Матеріали є основою для всіх без винятку галузей промислового виробництва, науки і техніки, областей життєдіяльності людини. Від досягнень матеріалознавства у розробці новітніх матеріалів та високоефективних технологій їх виробництва залежить розвиток найважливіших галузей економіки країни. З точки зору забезпечення ефективної роботи деталей, які працюють в екстремальних умовах експлуатації (наприклад, елементів газотурбінних двигунів та турбонасосів рідинних ракетних двигунів, камер згорання ракетних двигунів, сопел, тощо) найбільша увага світової науково-технічної спільноти зосереджується на використанні для їх виготовлення тугоплавких сполук та композитів на їх основі. Історично так склалося, що у Радянському Союзі розвиток тугоплавких сполук було започатковано Г.В. Самсоновим – видатним вченим і організатором науки, якого і сьогодні активно цитують і який був засновником кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії в КПІ. Він створив наукову базу сучасного матеріалознавства тугоплавких сполук та наукову школу, яка активно розвивається. З ім’ям Г.В. Самсонова пов’язана епоха в становленні сучасного матеріалознавства тугоплавких сполук як фундаменту новітніх композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах: при високих температурах, тисках, хімічно та радіаційно-активних середовищах, в новітніх інструментальних виробах, а також в мікроелектроніці, що дозволило створити цілі нові галузі промислового виробництва та види цивільної та спеціальної техніки, озброєння. Під керівництвом Г.В. Самсонова розроблено та уточнено майже 500 тугоплавких сполук, створена технологія та організовано промислове виробництво порошків різноманітних тугоплавких сполук.

Невипадково, що сьогодні багато проблем оборонного комплексу України вирішуються за участі КПІ ім. Ігоря Сікорського і кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії. З нами співпрацюють підприємства оборонного комплексу ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», ДП «Антонов», ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», ДП «ДержККБ «ЛУЧ», ДП «ЛРЗ Мотор», ДП завод «Генератор», ПАТ завод «Маяк», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Житомирський бронетанковий завод», НПО «Аерокосмоекологія», а також ПАО «Арселормиттал стил», Артемовський завод кольорових металів; ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Машгідропривод», ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО» та ін.

Центр колективного користування науковим обладнанням діє не тільки по тугоплавких сполуках, але і по розробці та дослідженню інших матеріалів. Протягом 10 років в центрі виконувались дослідження для аспірантів, магістрів, студентів та науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського та багатьох університетів України (КНУ, НАУ, КНУТД, НТУ ХПІ, ХНАДУ, КНУБА, НметАУ, НУ ЛП, ДДМА, ДДТУ, ЗНТУ, Луцький НТУ, НАВС, ОНПУ, ПДТУ, ПНУ, ХНТУ, ХНУ та ін).

Сьогодні центр діє і виконує дослідження за рахунок власних коштів (госпдоговори, міжнародні проекти, держзамовлення, спонсорська допомога), але їх вкрай недостатньо для утримання наукового обладнання в належному стані, а також для розвитку та поповнення сучасним науковим та технологічним обладнанням.

До складу центру «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів» входять: лабораторія електронно-променевих технологій, лабораторія іскро-плазмового спікання, лабораторія плазмових технологій, лабораторія комп’ютерного 3D моделювання та 3D аналізу, центр рентгеноструктурного аналізу, центр електронної мікроскопії, лабораторія мас спектрометрії, лабораторія механічних випробувань.

Лабораторія електронно-променевих технологій обладнана установкою СВ–112 для електронно-променевого зварювання деталей різної форми зі сталі, нікелевих сплавів і сплавів з титану та алюмінію товщинною 0,05–20 мм. Також обладнання дозволяє проводити зварювання виробів з молібдену та вольфраму товщиною 0,1–5 мм, проводити термічну обробку виробу та наносити металеві, металокерамічні та керамічні покриття товщиною до 2 мм. Установка СВ–112 забезпечено системою «RASTR 6» для візуального контролю за процесом зварювання і укомплектовано стаціонарною гарматою потужністю до 6 кВт, двох-координатним столом (Х-Х’ і Y-Y’ з переміщення ±150 мм) та універсальним обертачем. Вакуумна система установки СВ–112 в автоматичному режимі дозволяє досягати в камері зварювання з розмірами 600х600х600 мм робочих тисків (2*10^-4 мбар) не більш ніж за 5хв.

Лабораторія іскро-плазмового спікання оснащена SРS-установкою типу КСЕ®-FCT HP D 25-SD на якій реалізована революційна високошвидкісна технологія ущільнення порошкових матеріалів, відома як іскро-плазмове (електророзрядне) спікання (ІПС) – Spark Plasma Sintering (SPS). SРS-установка обладнана 25 тонним пресом; вакуумною камерою з можливістю використання інертного газу.

Лабораторія плазмових технологій оснащена високочастотним плазмотроном з живильником порошку PM-PF-10 для отримання порошків сферичної форми для використання в новітніх адитивних технологіях 3D-друку виробництва деталей складної форми з тугоплавких композиційних матеріалів, здатних працювати в екстремальних умовах експлуатації.

Лабораторія комп’ютерного 3D моделювання та 3D аналізу укомплектована робочими станціями HP Z230 з професійними моніторами HP Z 23". Операційне середовище забезпечує ОС MS Windows 7.1 Enterprise 64 bit. Прикладне програмне забезпечення: PTC Creo Parametric 3.X; PTC Creo Simulate 3.X; Granta Design CES Edupack 2016; ANSYS 17.2 Workbench; Libre Office 5.X; Середовище розробки Anaconda 4.2 (for Python 3.6) 64 bit; MS Visual Studio 2017.

Центр рентгеноструктурного аналізу Rigaku оснащений сучасним рентгенівським дифрактометром Ultima-IV, ф. Rigaku (Японія) з програмним забезпеченням.

Центр електронної мікроскопії оснащений сканувальним електронним мікроскопом з енергодисперсійним мікроаналізатором РЭМ 106И; просвічувальним електронним мікроскопом ПЭМ-У (модернізований); рентгенофлуоресцентним експрес-аналізатором хімічного складу "EXPERT 3L".

Лабораторія масспектрометрії оснащена мас-спектрометром МИ-1201АТ-01 для дискретного аналізу ізотопного складу твердих речовин.

Лабораторія механічних випробувань обладнана електромеханічною універсальною машиною 1958У-10-1 для визначення комплексу механічних характеристик (границі пропорційності σпц, границі пружності σпр, границі текучості σт, границі міцності σв, пластичності – відносного видовження (скорочення) δ, відносного звуження (розширення) ψ) різних за своєю фізичною природою та структурним станом матеріалів при стандартних випробуваннях на розтяг, стиск, згин з записом кривої «напруження-деформація» для розробки новітніх технологій отримання матеріалів, оптимізації їх складу та структури, прогнозування механічної поведінки та забезпечення надійності і довговічності виробів в реальних умовах експлуатації під навантаженням.

Sneakers basketball

Search