IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

АВП лабораторні

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів», напрям підготовки 6.050401 «Металургія», укладач Богушевський В.С.

Кредитний модуль «Автоматизація виробничих процесів» призначений для студентів, які навчаються за напрямом 6.050401 – металургія, спеціальності 7.05040105, 8.05040105 – спеціальна металургія (кількість кредитів ECTS – 5, кількість змістовних модулів – 4). Лабораторні роботи. Сучасні процеси спеціальної металургії оснащені приладами конт­ролю та ре­гулю­вання, системами управління окремими парамет­ра­ми і агрегатами в цілому, які до­зволяють оптимізувати технологічні режими. У підсумку вивчення дисципліни студент отримає знання і змо­же самостій­но визначитися по функціонуванню використаної тех­ніки для ав­томатизації техноло­гічного процесу, працювати з нею. Ви­вчення цих питань скеровано на практичну підготовку бакалаврів стосовно до ді­яльності в цехових умовах.

Zapatos New Balance Hombre

Search