IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Опис дисциплін (Бакалавр) кафедри ВТМПМ

Структурно-логічна схема дисциплін та розподіл модулів (дисциплін) за семестрами 2014-2015 н.р. - (PDF)

Напрям підготовки - 6.050403 Інженерне матеріалознавство
Прогама професійного спрямування - Інженерне матералознавство
Освітньо-кваліфікаційних рівень - БАКАЛАВР
Випускова кафедра - Високотемпературні матеріали та порошкова металургія

1 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
3 ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
4 АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
5 ФІЛОСОФІЯ
6 ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ
7 ВИЩА МАТЕМАТИКА-1. ВИЩА МАТЕМАТИКА
8 ВИЩА МАТЕМАТИКА - 2. ВИЩА МАТЕМАТИКА
9 ВИЩА МАТЕМАТИКА-3. ВИЩА МАТЕМАТИКА
10 ФІЗИКА

11 ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
12 ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛБНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ
13 ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛБНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ 2
14 ЕКОЛОГІЯ
15 ФІЗИЧНА ХІМІЯ
16 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА
17 ТЕОРЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
18 ПРОГРАМУВАННЯ ПЕОМ
19 КОРИСТУВАЧ ПЕОМ
20 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

21 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 2
22 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
23 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА
24 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
25 КРИСТАЛОГРАФІЯ, КРИСТАЛОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ
26 МЕТАЛОЗНАВСТВО
27 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА,
28 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
29 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ. МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ
30 ДІАГНОСТИКА І ДЕФЕКТОСКОПІЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

31 ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
32 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
33 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ 2
34 КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ  МЕТАЛІВ
35 НЕМЕТАЛЕВI МАТЕРІАЛИ
36 ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ТА ВЛВСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ
37 СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
38 НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
39 ТЕОРІЯ ТЕПЛО- ТА МАСОПЕРЕНОСУ У МАТЕРІАЛАХ
40 ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ

41 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТУГОПЛАВКИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
42 КРИСТАЛОХІМІЯ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК
43 КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
44 ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
45 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВ ПОРОШКОВИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
46 ТЕОРІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ
47 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
48 ТЕРМОДИНАМІКА МАТЕРІАЛІВ
49 ПОРОШКОВІ ЗНОСОСТІЙКІ МАТЕРІАЛИ ТА ТВЕРДІ СПЛАВИ
50 ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

51 ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВ
52 АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
53 АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ. ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
54 ФАЗОВІ ДІАГРАМИ СТАНУ ТА РОЗРОБКА НОВИХ МАТЕРІАЛІВ
55 ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ ПОРОШКОВИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
56 ВИКОРИСТАННЯ ПЕОМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ
57 ОСНОВИ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИНТЕЗУ МАТЕРІАЛІВ
58 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ
59 ПОРОШКОВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ

Search