IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Опис дисциплін (Бакалавр) кафедри ФХОТМ

Структурно-логічна схема дисциплін та розподіл модулів (дисциплін) за семестрами 2014-2015 н.р. - (PDF)

Напрям підготовки (код і назва): 6.050401 - Металургія
Програма професійного прямування: (код і назва) 8.05040105 - Спеціальна металургія
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Випускова кафедра: Фізико-хімічних основ технології металів

Факультет: інженерно-фізичний
Форма навчання: денна
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Кваліфікація: бакалвр металургії

1 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
3 УКРАЇНСЬКА МОВА 1
4 УКРАЇНСЬКА МОВА 2
5 ІНОЗЕМНА МОВА 1. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
6 ІНОЗЕМНА МОВА 2. ІНОЗЕМНА МОВА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОГО СЕПРЯМУВАННЯ
7 ФІЛОСОФІЯ
8 ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ
9 ЛОГІКА
10 ПРАВОЗНАВСТВО

11 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
12 ВИЩА МАТЕМАТИКА 1.  ЛІНІЙНА АЛГЕБРА, ДИФЕРЕНЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ
13 ВИЩА МАТЕМАТИКА 2. ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ, ДИФЕРЕНЦІЙНІ РІВНЯННЯ
14 ВИЩА МАТЕМАТИКА 3. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
15 ФІЗИКА 1. МЕХАНІКА, ТЕПЛОТА, ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
16 ФІЗИКА 2. ОПТИКА, МОЛЕКУЛЯРНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКИ
17 ХІМІЯ 1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
18 ХІМІЯ 2. ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ
19 ІНФОРМАТИКА 1. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ, ОТ, ПРОГРАМУВАННЯ
20 ІНФОРМАТИКА 2. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ

21 ФІЗИЧНА ХІМІЯ
22 ТЕОРЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 1. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА
23 ТЕОРЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 2. ОПІР МАТЕРІАЛІВ ТА ДЕТАЛІ МАШИН
24 ТЕОРЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 3. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
25 ЕКОЛОГІЯ
26 ПРОГРАМУВАННЯ НА ПЕОМ 1. СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ
27 ПРОГРАМУВАННЯ НА ПЕОМ 2. КУРСОВА РОБОТА
28 КОРИСТУВАЧ ПЕОМ 1. РОБОТА З ПРОГРАМАМИ
29 КОРИСТУВАЧ ПЕОМ 2. КУРСОВА РОБОТА
30 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

31 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА  ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 1. ЗОБРАЖЕННЯ
32 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА  ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 2. КРЕСЛЕННЯ
33 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 3. КУРСОВА РОБОТА
34 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА
35 МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА 1. МЕТАЛОЗНАВСТВО
36 МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА 1. ТЕРМІЧНА ОБРОБКА
37 ТЕОРІЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
38 ТЕПЛОТЕХНІКА І ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 1. ТЕОРІЯ ПЕЧЕЙ І ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
39 ТЕПЛОТЕХНІКА І ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 2. КУРСОВА РОБОТА
40 СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ 1.КРИСТАЛОГРАФІЯ І МІНЕРАЛОГІЯ

41 СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ОБРОБКА  МАТЕРІАЛІВ 2. ОБРОБКА МЕТАЛІВ
42 СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ОБРОБКА М АТЕРІАЛІВ 3. КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ МЕТАЛІВ
43 ОСНОВИ КВАЛІМЕТРІЇ
44 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
45 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
46 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
47 ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
48 ОСНОВИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 1. ЗАГАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ
49 ОСНОВИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 2. ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ
50 ФІЗИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

51 АНАЛІЗ І ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛІВ
52  КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
53 ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ І ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ
54 ОСНОВИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ВИЛИВКІВ
55 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 1. ТЕОРІЯ ПРОЦЕСІВ СЕМ
56 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 2. ТЕПЛОФІЗИКА
57 УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СМ 1. УСТАТКУВАННЯ СЕМ
58 УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СМ 2. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
59 УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СМ 1. ТЕХНОЛОГІЯ СЕМ
60 УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 4. РОЗРАХУНКИ УСТАТКУВАННЯ СЕМ

61 УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СМ 1. КУРСОВА РОБОТА
62 СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ В МАШИНОБУДУВАННІ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ
63 СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ В МАШИНОБУДУВАННІ 2. КУРСОВА РОБОТА
64 ПОЗАПІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ
65 ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
66 ВСТУП ДО ФАХУ
67 ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
68 ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 2. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
69 ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 1. ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
70 ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 2. ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ. ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

71 ГІДРАВЛІКА
72 КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА
73 КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
74 ОСНОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
75 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИРОБНИЦТВА ЛИТВА
76 ЧАВУННЕ, СТАЛЕВЕ ТА КОЛЬОРОВЕ ЛИТВО
77 ФІЗИКА РІДКОГО СТАНУ
78 ПОБУДОВА КРЕСЛЕНЬ НА ПЕОМ
79 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
80 ОСНОВИ ВИНАХІДНИЦВТА

81 ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВОК ІЗ ЧАВУНУ
82 ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВОК ІЗ СТАЛІ

Search