IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Колективний договір

                                                                                                                                      

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“Київський політехнічний інститут”

Інженерно-фізичний факультет

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим бюро

співробітників та колективна угода з профбюро студентів

інженерно-фізичного факультету

на 2016 рік

Зареєстровано

колективний договір між адміністрацією та профспілковим бюро та колективну угоду з профбюро студентів ІФФ

Реєстр. №       від       березня 2016р

Заст. голови профкому НТУУ “КПІ”

                                                                                                                                  Корсаков В.О.

 

 

 

Київ НТУУ “КПІ“ ІФФ

2016

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим бюро співробітників

інженерно-фізичного факультету на 2016 рік.

Колективний договір укладено на основі чинного законодавства з додержанням Законів України «Про колективні договори та угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України.

Колективний договір укладено терміном на один рік і діє до затвердження нового. Він набуває чинності згідно ст.9 та ст.13 Закону України “Про колективні договори та угоди“. Всі статті колективного договору НТУУ “КПІ“ та колективного договору розповсюджуються на всіх без винятку співробітників незалежно від членства в профспілці.

Адміністрація спільно з профбюро факультету здійснюють систематичний контроль за своєчасним виконанням колективного договору. Про хід виконання не менш ніж двічі на рік заслуховується інформація на засіданні профбюро та адміністрації.

Збори трудового колективу факультету один раз на рік заслуховують звіти декана та голови профбюро про виконану роботу та приймають відповідне рішення.

 

I. Вдосконалення системи управління факультетом.

     1. З метою ефективного використання фінансових ресурсів адміністрація факультету та керівники підрозділів зобов'язуються один раз на рік спільно з профбюро звітувати перед зборами трудового колективу факультету і трудовими колективами підрозділів з питань основної діяльності, використання бюджетних та позабюджетних коштів, соціального захисту співробітників (Декан, голова профбюро).

     2. Передбачити у кошторису витрат факультету та його структурних підрозділів, в тому числі що формуються із позабюджетних коштів та спонсорських внесків такі витрати:

-   на розвиток соціальних об'єктів факультету та гуртожитку;

- на утримання та оновлення загально факультетського аудиторного фонду та  

     територій кафедр і лабораторій;

-     на проведення медичного обстеження співробітників, що працюють у шкідливих умовах;

-     проведення соціальних виплат у розмірах до 2% від планового фонду заробітної плати в тому числі, на матеріальну допомогу ювілярам, на поховання, преміювання та стимулювання творчої праці;

             - на заходи по охороні праці;

               - проведення профорієнтаційної роботи.

       Декану факультету подати на затвердження до ректорату кошториси витрат по всіх видах асигнувань відповідно до статей витрат, затверджених Вченою радою університету (Декан факультету, завідувачі кафедр та лабораторій, головний бухгалтер).

     3. З метою забезпечення соціального захисту співробітників адміністрація зобов'язується погоджувати з профбюро співробітників накази і розпорядження що стосуються умов оплати праці, робочого часу відпочинку, умов впровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, заохочувальних і компенсаційних виплат, застосування дисциплінарних заходів, виробничих, соціально-побутових, культурних та інших питань відповідно до ст.247 КЗпП України (Декан, голова профбюро).

     4. Адміністрація факультету разом з профспілковим бюро зобов'язується щоквартально на засіданні адміністративної та вченої Радах аналізувати фінансову діяльність, про надходження та використання бюджетних і позабюджетних коштів факультету та підрозділів, доповідати на адміністративній раді (Декан, голова профбюро).

     5. Перерозподіл або вилучення приміщень, які закріплені за підрозділами, проводити на підставі обґрунтованих висновків комісії про ефективне та цільове використання приміщень, яка створюється із представників адміністрації, підрозділів та профбюро, та рішенням Вченої Ради факультету (Декан, голова профбюро, керівники підрозділів).

     6. Для забезпечення функціонування майнового комплексу ІФФ зобов’язати завідувачів кафедрами вносити в бюджет факультету в повному обсязі свою частку коштів, розмір якої встановлюється рішенням Вченої Ради ІФФ (Декан, завідувачі кафедрами, головний бухгалтер).

   7. Адміністрація факультету надає профспілковому бюро відповідні документи, відомості, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, виконання колективного договору та угоди з охорони праці (Декан, голова профбюро, головний бухгалтер).

     8. Основні положення звіту декана перед трудовим колективом роздруковувати і передавати у підрозділи факультету перед зборами трудового колективу (Декан, заступники декана).

 

II. Трудовий договір, оплата й нормування праці, створення сприятливих умов праці, соціальний захист співробітників.

  1. Трудовий договір укладається між кожним членом колективу і адміністрацією на основі чинних державних положень про зарахування на роботу з урахуванням її специфіки, деталізованих наказами по університету:
    1. 1. Зарахування на роботу до університету здійснюється за контрактом (договором) згідно положення “Про Національний заклад України”, а для науково-педагогічних працівників - на конкурсній основі. Контракт укладається на добровільних засадах і підписується ректором або уповноваженою ним особою (Декан, голова профбюро).
    2. 2. Зміна форми трудового договору з співробітником - членом профспілки (у разі відсутності його згоди) допускається лише за згодою профспілкового комітету університету (Декан, голова профбюро).

       1.3. Розірвання трудового договору може здійснюватися з ініціативи працівника або адміністрації. При достроковому розірванні трудового договору з ініціативи адміністрації потрібна згода профспілкового комітету з урахуванням думки профбюро підрозділу, за винятком випадків, передбачених законами України (Декан, голова профбюро).

       1.4.Призначення працівників на керівні господарські посади, якщо вони не підлягають заміщенню на конкурсній основі, проводити з урахуванням думки профспілкового бюро. (Декан, голова профбюро).

     2. Адміністрація факультету та профспілкове бюро зобов'язується вживати усіх можливих заходів для своєчасної (відповідно до КЗпП України) виплати заробітної плати співробітникам, в тому числі використовуючи позабюджетні кошти (Декан, голова профбюро, головний бухгалтер).

     3. Разом з нарахуванням заробітної плати забезпечити видачу співробітникам розрахунків із розшифруванням утримань по всіх видах заробітків (Головний бухгалтер,і відповідальні співробітники підрозділів).

     4. За зверненням співробітників факультету, які оформлюють або переоформлюють пенсію, забезпечити своєчасну видачу необхідних довідок про заробітну плату та інших документів ( Головний бухгалтер).

     5. Вираховування із заробітної плати, які не передбачені діючим законодавством та КЗпП України, здійснюються тільки за письмовою згодою працівника (Головний бухгалтер).

  1. Керівникам структурних підрозділів подавати до ВКД та декану, узгоджені з деканом та профбюро і доведені до всіх працівників, графіки відпусток співробітників на наступний рік не пізніше 5 січня. Конкретний період надання щорічних відпустку межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і керівником підрозділу, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну ( ст..10 ЗУ «Про відпустки»). Перенесення терміну відпусток проводиться у порядку визначеному Законом України “Про відпустки.(Декан, керівники структурних підрозділів).

     7. Не допускати випадків ухилення співробітниками факультету від використання чергової відпустки за поточний рік (Декан, керівники структурних підрозділів).

     8. Надавати за бажанням працівника відпустку без збереження заробітної плати за сімейними та іншими обставинами на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією та діючим законодавством, але не більше 30 календарних днів (Декан, керівники структурних підрозділів).

9. Здійснювати оплату за роботу в святкові дні співробітникам факультету, що мають нормований робочий день, згідно ст. 107, 108 КЗпП України, якщо проведення робіт узгоджене з адміністрацією (Декан, головний бухгалтер, голова профбюро).

     10.Оперативно видавати накази та розпорядження, що регламентують питання оплати праці. (Декан, голова профбюро, головний бухгалтер).

     11. Запровадження нових умов праці погоджувати з профбюро відповідно до розпоряджень по факультету та ознайомлювати з ними працюючих (Декан, голова профбюро).

     12. Забезпечити своєчасну передачу до структур університету інформації про доходи співробітників факультету за сумісництвом у межах університету (Головний бухгалтер).

     13. Зберегти існуючий безготівковий порядок сплати профспілкових членських внесків з усіх видів заробітку співробітників факультету - членів профспілки за їх згодою (Голова профбюро, головний бухгалтер).

     14. Постійно проводити виховну роботу серед співробітників факультету з метою бережливого ставлення до матеріальних цінностей, покращення трудової дисципліни, економії тепла та електроенергії, покращенню санітарного стану та пожежної безпеки. (Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів, профгрупорги).

     15. У разі смерті співробітника або члена його родини виплачувати сім’ї одноразову допомогу за рахунок університету у розмірі не менше 600грн, але не більше посадового окладу. (Декан, голова профбюро, головний бухгалтер).

     16. Штатним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, за особистими заявами, узгодженими з керівниками та профбюро підрозділів, може надаватися грошова допомога в межах фонду заробітної плати в розмірі не менше 600грн., але не більше посадового окладу на рік за необхідності складної операції, тривалого лікування та в інших екстрених випадках та надзвичайних ситуаціях.

     Штатним працівникам,які отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, грошова допомога у таких самих випадках і розмірах може виплачуватися в межах цього фонду.

   Дія цього пункту Колдоговору не поширюється на працівників, яким передбачено законодавством виплата грошової допомоги на оздоровлення. (Декан, голова профбюро, головний бухгалтер).      

     17. Штатним працівникам, безперервний стаж роботи яких в Університеті не менше 5 років, при сумлінному ставленні до виконання службових обов’язків , за поданням керівника та профбюро підрозділу до ювілейної дати може бути надана наказом по університету премія у розмірі не менше 500грн., але не більше за посадовий оклад (разом по загальному та спеціальному фондах).

   Ювілейними датами вважати 50, 60, 70 років і далі кожні 5 років працівника.

   Крім того, для жінок ювілейною датою вважати дату досягнення пенсійного вік, що надає право на отримання пенсії. (Декан, голова профбюро, головний бухгалтер).

     18. Адміністрація факультету зобов’язується не перешкоджати участі членів трудового колективу в заходах та акціях, які організуються та проводяться профкомом НТУУ «КПІ».( Декан, голова профбюро).

 

III Охорона праці

З метою створення безпечних умов праці та побуту, екологічно чистого середовища, зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності адміністрація та профспілкове бюро зобов'язується:

1. Клопотати перед адміністрацією університету, за заявками підрозділів факультету, про проведення атестацій, а у разі необхідності - переатестацій робочих місць із шкідливими умовами праці із оплатою цих заходів з кошторису підрозділу. Проводити при необхідності профілактичний медичний огляд співробітників зі шкідливими умовами праці (Керівники структурних підрозділів, голова профбюро).

2. Забезпечувати співробітникам, які працюють у шкідливих умовах, необхідні умови праці відповідно до галузевої годи. (Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів).

3.. Відповідно до атестації робочих місць забезпечувати виплату грошової компенсації співробітників, зайнятих у шкідливих умовах праці за рахунок підрозділів (Зав. кафедрами та керівники лабораторій, профорги підрозділів).

4. Забезпечити корпус, лабораторії та закріплені за підрозділами приміщення первинними засобами пожежогасіння.( Декан, зав. лабораторіями, керівники структурних підрозділів).

5. Керівники структурних підрозділів та профбюро забезпечують спільний контроль за виконанням організаційно-адміністративних заходів щодо запобігання паління у приміщеннях корпусу.(Декан, голова профбюро, зав. лабораторіями, керівники структурних підрозділів, профгрупорги).

6. З метою забезпечення теплового режиму у закріплених за підрозділами аудиторіях та приміщеннях впроваджувати заходи із збереження тепла. (Керівники структурних підрозділів, зав. лабораторіями, зав. господарством).

7. Забезпечити належні умови праці в зимовій період для викладачів та студентів в ауд.101-9, відповідно встановлених норм.(Декан, зав. лабораторіями).

8. З метою економії електроенергії, керівникам підрозділів організовувати роботу співробітників на робочих місцях з 9-00 до 18-00. Робота у вечірні години можлива тільки як виняток, одноразово, з оформленням відповідного дозволу. (Керівники структурних підрозділів, зав. лабораторіями).

9. З метою економії води провести ревізію, ремонт або заміну сантехнічного обладнання в місцях загального користування. (Зав. лабораторіями, зав. господарством, керівники структурних підрозділів).

10. Звернутися до відповідних служб університету про проведення ревізії, ремонту або при необхідності заміни запірної арматури, яка забезпечує функціонування корпусу. (Декан, зав. лабораторіями, зав. господарством).

11. Звернутися до відповідних служб університету про проведення ревізії та ремонту вентиляційних систем приміщень та лабораторій корпусу. (Декан, зав. лабораторіями, зав. господарством).

12. З метою економії електроенергії продовжити заміну в коридорах корпусу та приміщеннях структурних підрозділів ламп розжарювання та люмінесцентних ламп на енергозберігаючі. (Зав. лабораторіями, зав. господарством, керівники структурних підрозділів).

13. Продовжити ремонт приміщень призначених для загально факультетської лабораторії та колективного користування (Зав. лабораторіями, зав. господарством) .

 

IV. Соціальне страхування, медичне обслуговування, організація санаторно-курортного лікування і відпочинку співробітників

1. Розрахунки виплат у всіх випадках здійснюються зі збереженням середньої оплати та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами проводити, виходячи з посадового окладу того місяця, в якому відбулася подія, пов'язана з виплатами, із урахуванням постійних доплат і надбавок – з погодженням профспілкової організації (Головний бухгалтер, голова профбюро).

     2. Сприяти санаторно-курортному лікуванню співробітників, які його потребують, та відпочинку співробітників і членів їх сімей в пансіонатах та базах відпочинку НТУУ «КПІ», будинках відпочинку та в дитячих і спортивних таборах (Голова профбюро, профгрупорги підрозділів).

     3. Сприяти культурному відпочинку співробітників шляхом організації екскурсій, відвідувань театрів, кінотеатрів, музеїв, виставок і таке інше, а також підтримувати спортивно - масову роботу (Голова профбюро, профгрупорги).

     4. Забезпечити надання першої до медичної допомоги у корпусі, на кафедрах, у лабораторіях. Забезпечити всі підрозділи медичними аптечками. (Декан, головний бухгалтер,зав. лабораторіями, керівники структурних підрозділів).

     5. Сприяти підтриманню в трудових колективах факультету та всіх підрозділів атмосфери доброзичливості, взаємоповаги та ділових партнерських відносин. (Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів).

    

V. Умови праці і побуту жінок, надання допомоги у вихованні дітей.

1. За узгодженням з керівниками підрозділів продовжити дію “гнучкого” режиму робочого часу для жінок, які мають дітей дошкільного віку, за їх заявами (Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів).

2. Адміністрації факультету, за узгодженням з керівниками підрозділів та враховуючи виробничі умови, зобов’язується надавати жінкам, які мають дітей шкільного віку, за їх заявами, відпустки без утримання на період осінніх, зимових, весняних та частково літніх канікул - (Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів)..

  1. У відповідності до ст. 19 Закону України “Про відпустки” надавати жінкам, що мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, жінкам, які усиновили дитину, батьку, який виховує дитину без матері, матерям-одиначкам, а також працівникові, який взяв дитину під опіку, додаткову оплачувану соціальну відпустку тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних за їх заявами (Декан, головний бухгалтер).

 

VІ. Забезпечення правових гарантій профбюро та профспілкового активу факультету.

     1. Адміністрація факультету визнає пріоритетне право профбюро співробітників на укладання колективного договору, а також право представляти інтереси трудового колективу факультету у вирішенні питань щодо зайнятості, оплати, умов та охорони праці та ін. (Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів).  

     2. Керівники структурних підрозділів надають час із збереженням оплати праці виборним профспілковим активістам, не звільненим від своєї основної роботи, для виконання профспілкових обов’язків ( Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів).

     3. У відповідності до Кодексу законів про працю та галузевої угоди адміністрація факультету та керівники структурних підрозділів надають профбюро можливість безкоштовно користуватися засобами зв’язку та оргтехнікою для поширення оперативної інформації. (Декан, голова профбюро, керівники структурних підрозділів).

     4. Адміністрація факультету надає можливість профбюро включати представників профбюро у ради та комісії з питань соціального розвитку, оренди приміщень, розподілу виробничих приміщень та ін.(Декан, голова профбюро)

     5. Адміністрація факультету надає профбюро можливість для проведення заходів запланованих профкомом університету, та тим що не заперечують законодавству України.(Декан, голова профбюро)

 

Декан інженерно-фізичного факультету                                           Лобода П.І.

Голова профбюро співробітників                                                      Шейко О.І.

Затверджено конференцією трудового колективу ІФФ 17 березня 2016 року

 

VIІ. Колективна угода між адміністрацією, профбюро студентів та студентською радою інженерно-фізичного факультету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Адміністрація факультету зобов'язується;

1.1. Визнавати пріоритетне право профспілкового бюро студентів факультету та студентської ради факультету на укладання колективної угоди. (Декан факультету, голова профбюро студентів, голова студентської ради)

1.2. Включати представників профбюро студентів факультету та студентської ради факультету до складу стипендіальної комісії та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) питання, що стосуються студентів, за поданням профбюро студентів та студентської ради. (Декан факультету, голова профбюро студентів, голова студентської ради)

1.3. Планування та розподіл коштів стипендіального фонду факультету та коштів для заохочення (преміювання) та надання матеріальної допомоги студентам, проводити за участю профбюро студентів. (Декан факультету, голова профбюро студентів, голова студентської ради факультету)

1.4. За погодженням із профбюро студентів факультету та студентською радою факультету:

- заохочувати студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі;

- надавати матеріальну допомогу;

- видавати накази стипендіальних комісій про призначення стипендій та розподіл 

коштів фонду соціальної допомоги;

- видавати накази про відраховування студентів з університету з причин, не

пов'язаних з навчальним процесом;

- видавати накази та розпорядження, що безпосередньо стосуються умов навчання,

- проживання та побуту студентів. (Декан факультету, голова профбюро студентів 

факультету).

1.5. Факультет безкоштовно надає профбюро студентів та студентській раді факультету для роботи необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, Адміністрація надає профбюро можливість на безкоштовне користування телефонним зв’язком в межах м. Києва, у кількості до двохсот хвилин на місяць, розмножувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації для студентів факультету. (Декан факультету, заст. декана)

1.6. Студенти, обрані до складу профбюро факультету та студентської ради факультету, не підлягають дисциплінарному стягненню без погодження з профспілковим бюро студентів та студентською радою факультету. (Декан факультету).

1.7. Сприяти діяльності органів студентського самоврядування. (Декан факультету, заст. декана).

1.8. Визнавати приорітетне право на профспілкове бюро факультету на обрання делегатів від студентів на конференцію трудових колективів факультету та університету.

1.9. Включати  голову профбюро студентів та студентської ради факультету у склад Вченої  Ради  факультету. (Декан факультету, секретар вченої ради)

1.10. Сприяти, згідно із діючими в НТУУ "КПІ" правилами та положенням щодо розвитку закладів громадського харчування у навчальному корпусі та гуртожитку, в якому проживають студенти факультету. (Декан факультету, заст. декана)

1.11. Спільно з профбюро студентів та студентською радою сприяти донорству на факультеті згідно Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (Декан факультету, заст. декана)

1.12. Надавати профбюро студентів та студентській раді факультету необхідну інформацію (крім конфіденційної) з питань, які стосуються студентів. (Декан факультету, заст. декана)

Профбюро студентів  та студентська рада ІФФ зобов'язується:

1.13. Брати участь у виконанні передбачених угодою заходів, інформувати студентів про хід виконання колективної угоди. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

1.14. Брати участь у розподілі та використанні коштів, які виділяються на соціально-побутові, житлово-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

1.15. Брати участь у роз'яснюванні студентам факультету зміст нормативних документів щодо організації навчального процесу, їх права і обов'язки (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

1.16. Брати участь у обговоренні та розробці нормативних актів університету, що стосуються проблем та потреб студентів. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

1.17. Здійснювати контроль та нагляд за додержанням належного стану: майна факультету та приміщень гуртожитку, в якому проживають студенти факультету. (Профбюро студентів факультету, студентська рада факультету)

1.18. Постійно проводити виховну роботу серед студентів з метою бережливого ставлення до матеріальних цінностей, аудиторного фонду, оснащення аудиторій і лабораторій корпусу та гуртожитку №10 та виконання “Правил внутрішнього розпорядку в НТУУ “КПІ” через профоргів груп та на профспілкових конференціях факультету. (Голова профбюро студентів, голова студентської ради факультету).

1.19. Брати участь у роботі Вченої Ради факультету та інформувати про роботу профбюро факультету та студентської ради факультету на засіданні 1 раз у семестр. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету).

 

2. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Адміністрація зобов'язується:

2.1. У випадках залучення студентів до робіт, не пов'язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю профбюро студентів факультету та студентської ради факультету із додержанням належних умов праці, проживання і відпочинку. (Декан факультету, заст. декана)

2.2. При формуванні розкладу занять додержуватись норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня.  (Заст. декана факультету)

2.3. Звільняти від занять студентів-донорів у день давання крові та (або) її компонентів відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів". (Декан факультету, заст. декана)

2.4. Сприяти наданню індивідуального графіку здачі екзаменаційних сесій студентам, які активно брали активну участь у громадському житті факультету за поданням голови профбюро студентів факультету та студентської ради факультету. (Декан факультету, заст. декана)

Профбюро та студентська рада факультету зобов'язується:

2.5. Брати участь у роботі стипендіальної комісії факультету при призначенні стипендій та розподілі коштів для заохочення (преміювання) та надання матеріальної допомоги студентам. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

2.6. Брати участь у вирішенні питань відрахування студентів з причин, не пов'язаних з навчальним процесом. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

2.7. Створити умови та сприяти розвиткові різноманітних форм студентської культурної діяльності. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

2.8. Здійснювати облік малозабезпечених студентів та надавати допомогу згідно з чинним законодавством та допомагати адміністрації факультету у вирішенні цих питань. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

2.9. Роз'яснювати студентам факультету зміст нормативних документів щодо організації навчального процесу, їх права і обов'язки. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

2.10. Сприяти проведенню виховної та роз'яснювальної роботи щодо дотримання всіх правил та норм поведінки в НТУУ «КПІ» між студентами. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету).

 

3. ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ

Адміністрація зобов'язується:

3.1. При формуванні плану підготовки факультету до нового навчального року сприяти виконанню робіт по ремонту гуртожитку № 10. Спільно з профспілковим бюро студентів та органами студентського самоврядування формувати перелік першочергових об’єктів ремонту гуртожитку №10. (Заст. декану факультету, голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

Профбюро студентів факультету зобов'язується:

3.2. Брати участь у формуванні бригад студентів для виконання ремонту корпусу №9 та гуртожитку №10. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

3.3. Здійснювати розподіл місць у гуртожитку та поселення студентів згідно з діючим Положенням. Проводити роботу по контролю за збереженням обладнання, майна та приміщень гуртожитку та дотриманню угоди про проживання. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

3.4. Посилити контроль за якістю обслуговування студентів в закладах громадського харчування університету. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету).

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ, УКРАПЛЕНЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Адміністрація зобов'язується:/

4.1. Надавати профспілковому бюро студентів та студентській раді факультету у безкоштовне користування приміщення, в яких, на той час, не проводяться заняття, що знаходяться у підпорядкуванні факультету для культурно-масової та спортивної роботи.  (Декан факультету, заст. декана)

4.2. При формуванні кошторису витрат позабюджетних коштів передбачити виділення коштів на проведення Дня факультету, КВК та інших заходів для студентів факультету згідно з діючим законодавством та нормативними документами, що діють в НТУУ «КПІ» (Декан факультету )

Профбюро студентів та студентська рада факультету зобов'язується;

4.3. Розвивати і підтримувати різноманітні форми роботи по організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, клуб веселих та кміінше). (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

4.4. Вишукувати та залучати додаткові кошти на проведення культурно-масової роботи на факультеті. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

4.5. Забезпечити централізоване розповсюдження квитків серед студентів факультету на культурно-масові та спортивні заходи на факультеті, в університеті та за його межами. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

 

5. СПОРТИВНА РОБОТА ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Адміністрація зобов'язується:

5.1. Сприяти проведенню спортивних змагань, спартакіад з різних видів спорту на факультеті. (Заст. декана факультету)

5.2. Забезпечити надання першої до медичної допомоги у корпусі №9 .(Декан, зав. господарством)

5.3. Згідно з профбюро, у визначені терміни виконувати заходи, затверджені ректоратом та профкомом студен­тів, щодо заповнення баз відпочинку до оздоровчого сезону. (заст. декана)

Профбюро студентів та студентська рада факультету зобов'язується:

5.1. Забезпечити комплектування студентських змін до санаторію-профілакторію університету. (Голова профбюро студентів факультету)

5.2. Сприяти організації санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку студентів, перш за все тих, хто перебуває на диспансерному обліку, студентів-сиріт, інвалідів, студентів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених студентів тощо. (Голова профбюро студентів факультету).

5.3. Організовувати в факультеті, у гуртожитку спортивні змагання, спартакіади з видів спорту та залучати до них студентів. (Голова профбюро студентів факультету, голова студентської ради факультету)

5.4. Брати участь у формуванні загонів та підготовці студентських таборів до оздоровчого сезону. (Голова профбюро студентів).

 

Декан                                                                               Лобода П.І.

Голова профбюро студентів                                           Небога О.С.

Голова студентської ради                                               Холодов В.Е.

 

Затверджено конференцією трудового колективу ІФФ 17 березня 2016 р.

(Колективний договір pdf) 

Search