IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Держбюджетна тема № 2265

УДК 621. 745. 55
№ держреєстрації 0109U000571
Код КВНТДІ 1.2 11.16.04
ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИСОКОЛЕГОВАНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(№2265п)
Рукопис закінчено 15 листопада 2010 р. Результати цієї роботи розглянуті Вченою радою ІФФ НТУУ „КПІ“, протокол від 2010. 11.29, №11/10
РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 195с., 103 рис., 31 табл., 2 додатки, 34 посилання.
Об’єкт дослідження – Процеси модифікування і мікролегування сплавів на основі заліза та механізми управляння їх спеціальними властивостями.
Мета роботи – Розроблення принципів управляння процесами формування структури металу у виливках відповідального і особливо відповідального призначення з високими спеціальними властивостями для теплоенергетики, металургії та хімічної галузі мікролегуванням і модифікуванням сплавів на основі заліза та ап-робація і дослідно-промислове впровадження результатів у виробництво.
Методи дослідження – у роботі використані сучасні методики визначення структури литих сплавів, контролю параметрів технологічних процесів модифікування і мікролегування та визначення ливарних і механічних властивостей.
Результати НДР – Установлені основні закономірності механізмів структуроутворення в металі процесами мікролегування і модифікування жаростійких і зносостійких сплавів на основі заліза. Розроблені технологічні процеси виробництва якісних литих деталей особливо відповідального призначення.
Ступінь впровадження – Процеси мікролегування і модифікування сплавів упроваджені у виробництво (СО „Електроремонт“ ВАТ „Донбасенерго“).
Галузі застосування – Теплоенергетика, металургія та хімічна галузь.
Прогнозні припущення – Розроблені науково-обгрунтовані процеси мікролегування і модифікування жаростійких і зносостійких сплавів на основі заліза дають необмежені можливості виготовлення високоякісних литих деталей особливо відповідального призначення.
ЛЕГУВАННЯ, МІКРОЛЕГУВАННЯ, МОДИФІКУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, ВИЛИВОК, ЛИВАРНІ ВЛАСТИВОСТІ, СПЕЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЖАРОСТІЙКА СТАЛЬ, ЗНОСОСТІЙКИЙ ЧАВУН, ТЕМПЕРАТУРА, ЛИТА ДЕТАЛЬ
Звіт
 
Умови одержання звіту: за договором, 03056, м. Київ-56, просп. Перемоги, 37, науково-технічна бібліотека НТУУ „КПІ“.
Puma red

Search

Latest News